Privacy & Rechten

Inhoudsopgave

Gegevensverwerking & Dossiervoering

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Er zijn verschillende redenen waarom wij uw gegevens verwerken. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke plicht of een door u gegeven toestemming. Bij een wettelijke plicht kunt u denken aan uw medische dossier. Op basis van de wet zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarnaast kunt u bij een wettelijke plicht ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar sturen. Zodat zij uw zorg kunnen betalen. Soms vragen we toestemming aan u als we bijvoorbeeld - in het kader van uw behandeling - gegevens bij een andere zorgverlener willen opvragen of aan iemand willen verstrekken. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het informeren van uw familie of naasten. Een gegeven toestemming kunt u overigens ieder moment weer intrekken. Het delen van gegevens is op basis van 'wat noodzakelijk is' en niet op basis van 'wat handig is' om te delen.

Wij zorgen ervoor dat we alleen die gegevens verwerken die wij mogen verwerken. Het doel waarmee wij gegevens verwerken is goede en juiste zorg leveren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens met de grootst mogelijke zorg zodat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Daarbij volgen wij de eisen en richtlijnen vanuit wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Volgens de wet moeten wij uw gegevens 20 jaar bewaren. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De periode van bewaren start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond.

Rechten met betrekking tot uw medisch dossier

Inzage in uw dossier

Wilt u uw dossier inzien? Vraag het uw behandelaar. U mag het inzien met de behandelaar erbij. Zo kan hij of zij zaken in het dossier toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet.
Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar het bestuur van Impact GGZ.

Een kopie krijgen

Het opvragen van een kopie van uw medisch dossier is kosteloos. Er bestaan situaties waarin wij - in alle redelijkheid - wel kosten in rekening mogen brengen. Bijvoorbeeld wanneer u heel vaak om kopieën van uw hele dossier vraagt of om meerdere kopieën vraagt. We maken in het dossier een aantekening dat u een kopie hebt ontvangen.
Bent u nog in behandeling? Dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar het bestuur van Impact GGZ.

Correctie en toevoeging

U heeft het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens in uw medisch dossier. Let op: u kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel altijd een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen. Dit recht op aanvulling heeft u op grond van de AVG en de WGBO.

Vernietiging

U heeft het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier vernietigen vragen we u een verklaring te ondertekenen. Daaruit blijkt dat u het besluit tot vernietigen vrijwillig en bewust van alle gevolgen heeft genomen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietigen te weigeren.
Bent u nog in behandeling? Dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar het bestuur van Impact GGZ.

Gegevens overdragen

U heeft het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het hele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt kunt u meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die u indirect hebt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter. Andere gegevens zoals: besluiten, de ziekte die is vastgesteld, vermoedens of behandelplannen die uw behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op 'overdraagbaarheid'.

Beperken van de verwerking

U heeft het recht om ons te vragen uw dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen.

Beroepsgeheim en de AVG

Voor psychologen geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in onze gesprekken aan de orde is gekomen. Er wordt dus nooit aan partners, werkgevers, ouders of andere betrokkenen enige informatie verstrekt. We beantwoorden zelfs niet de vraag of u hier in behandeling bent of niet.

Als u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar, of als een andere zorgverlener om informatie vraagt (zoals een huisarts, een psychiater, een bedrijfsarts of verzekeringsarts) mogen wij deze informatie alleen verstrekken als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Als u dat wilt kunt u deze informatie ook nog eerst zelf inzien.

Hieronder kunt u het privacystatement downloaden. Hierin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals ook verplicht wordt gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatieverstrekking zorgverzekeraar & NZa

Wij zijn wettelijk verplicht om sommige informatie te verstrekken aan uw zorgverzekeraar en aan de Nza. Hieronder kunt u lezen om welke informatie dit gaat en de optie om een privacyverklaring te tekenen om het verstrekken van deze informatie te blokkeren.

Informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar

Wij zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Met ingang van 2022 zijn wij ook verplicht om de zorgvraagtypering vast te leggen en op de rekening naar de zorgverzekeraar te vermelden. In de gespecialiseerde ggz gaat het daarnaast ook om uw diagnose.

Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoeven wij de behandeldiagnose niet te vermelden. De meeste kortdurende behandelingen die wij bieden vallen onder de generalistische basis-ggz. Als u een privacyverklaring wenst te ondertekenen, vraag hier dan naar

Voor sommige behandelingen heeft u -op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als uw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar ons om informatie vragen over de diagnose. Als u bezwaar heeft tegen deze informatieverstrekking, kunt u dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat uw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Zorgverzekeraars mogen controleren of onze administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Wij zijn verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is uw toestemming niet vereist; wij zullen u hierover wel vooraf informeren.

Informatieverstrekking aan de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt twee soorten informatie.

Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Wij zijn verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. Wij verstrekken deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient dan vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn.

Daarnaast dienen wij de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te onderzoeken en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat, als u hiertegen bezwaar heeft, u de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Wij verstrekken deze gegevens dan niet.

Privacyverklaring

Als u een privacyverklaring wenst te ondertekenen (zie de informatie hierboven), dan dient u dit voorafgaand aan de screening door te geven aan ons secretariaat via [email protected]. Wij zetten de privacyverklaring dan voor u klaar.