Privacy

Beroepsgeheim en de AVG

Voor psychologen geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in onze gesprekken aan de orde is gekomen. Er wordt dus nooit aan partners, werkgevers, ouders of andere betrokkenen enige informatie verstrekt. We beantwoorden zelfs niet de vraag of u hier in behandeling bent of niet.

Als u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar, of als een andere zorgverlener om informatie vraagt (zoals een huisarts, een psychiater, een bedrijfsarts of verzekeringsarts) mogen wij deze informatie alleen verstrekken als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Als u dat wilt kunt u deze informatie ook nog eerst zelf inzien.

Hieronder kunt u het privacystatement downloaden. Hierin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals ook verplicht wordt gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatieverstrekking

Wij zijn wettelijk verplicht om sommige informatie te verstrekken aan uw zorgverzekeraar en aan de Nza. Hieronder kunt u lezen om welke informatie dit gaat en de optie om een privacyverklaring te tekenen om het verstrekken van deze informatie te blokkeren.

Informatieverstrekking aan de zorgverzekeraar

Wij zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). Met ingang van 2022 zijn wij ook verplicht om de zorgvraagtypering vast te leggen en op de rekening naar de zorgverzekeraar te vermelden. In de gespecialiseerde ggz gaat het daarnaast ook om uw diagnose.

Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoeven wij de behandeldiagnose niet te vermelden. De meeste kortdurende behandelingen die wij bieden vallen onder de generalistische basis-ggz. Als u een privacyverklaring wenst te ondertekenen, vraag hier dan naar

Voor sommige behandelingen heeft u -op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als uw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar ons om informatie vragen over de diagnose. Als u bezwaar heeft tegen deze informatieverstrekking, kunt u dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat uw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.

Zorgverzekeraars mogen controleren of onze administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Wij zijn verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is uw toestemming niet vereist; wij zullen u hierover wel vooraf informeren.

Informatieverstrekking aan de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt twee soorten informatie.

Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Wij zijn verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u de eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. Wij verstrekken deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient dan vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn.

Daarnaast dienen wij de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te onderzoeken en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat, als u hiertegen bezwaar heeft, u de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Wij verstrekken deze gegevens dan niet.

Privacyverklaring

Als u een privacyverklaring wenst te ondertekenen (zie de informatie hierboven), dan dient u dit voorafgaand aan de screening door te geven aan ons secretariaat via [email protected]. Wij zetten de privacyverklaring dan voor u klaar.